ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ก.ค. 63 ประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินศูนย์ฯเศรษฐกิจพอเพียง