กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางศิริพรรณ ชิดชม
ครู

นางศรีวิไล ศรีลาชัย
ครู

นายชาญชัย สุดสะอาด
ครู

นายบัญชา วงศ์จำปา
ครู