กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายบุญจันทร์ คำศรี
ครู

นายรัตนิกร แสงงาม
ครู

นางเพ็ญ บุญศรี
ครู