กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพัชรี ธิเดช
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสมปอง วงศ์เลิศ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอรอนงค์ สาเสนา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6