ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลทั่วไป
          โรงเรียนหวายคำวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๑๖๐โทรศัพท์๐๔๕- ๘๒๑๑๙๗ E-mail : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหวายคำวิทยา
Website:http://school๑๒.pao-sisaket.go.th
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อำเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน  ๙ ห้องเรียน
โรงเรียนมีเนื้อที่ ๗๓ ไร่
 
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน (โดยสังเขป)
โรงเรียนหวายคำวิทยาเดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนราษีไศล  มีประวัติความเป็นมาจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาให้โรงเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่จะเดินทางไปรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนในอำเภอ  นายสวัสดิ์  บุญเหลือ  ผู้อำนวยการโรงเรียนราษีไศล (พ.ศ.๒๕๒๗–๒๕๓๕)  จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายบริหารในเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๓๕  ได้ตรวจสอบและสอบถามเกี่ยวกับพื้นที่  และบุคคลในพื้นที่ในตำบลดู่  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยนายณรงค์  โพธิบุตร  อาจารย์ ๒ โรงเรียนราษีไศล  ได้ประสานงานติดต่อกับคณะกรรมการสภาตำบลดู่  ซึ่งมีนายสุข  เครือแสง  กำนันตำบลดู่เป็นประธานกรรมการเมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๓๕  สภาตำบลดู่ได้ลงมติในการประชุมสภาครั้งที่ ๑๐/๒๕๓๕เป็นเอกฉันท์ให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  “ดอนหวาย” จำนวน ๗๓ ไร่ เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียนราษีไศล  สาขาตำบลดู่ชื่อโรงเรียน “หวายคำวิทยา”และโรงเรียนราษีไศลได้ทำหนังสือขออนุญาตใช้ที่ดินและขอจัดตั้งโรงเรียนสาขาไปตามลำดับขั้นวันที่ ๑๖  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๕ สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษได้มีหนังสือที่ ศก(สศจ.๐๐๒๗/ภ/จ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๕)แจ้งว่า กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตแจ้งให้โรงเรียนราษีไศล  จัดตั้งโรงเรียนสาขาตำบลดู่  ได้ในปีการศึกษา  ๒๕๓๖  โดยจัดตั้งโรงเรียนสหศึกษา  เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
นายเพ็ง  แสนโสม  ผู้อำนวยการโรงเรียนราษีไศล  ได้สั่งการให้ นายณรงค์  โพธิบุตร  เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขาตำบลดู่  มีนายสกล  จันทร์ใสย์  เป็นผู้ช่วย  ทั้งสองท่านได้ร่วมมือกับประชาชนทั่วไป  สภาตำบลในเขตพื้นที่บริการเพื่อหาทุนก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ห้องน้ำ  ห้องส้วม  โดยเงินส่วนหนึ่งได้จากญาติพี่น้องชาวบ้านตำบลดู่  และประชาชนทั่วไป  จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา  และแนะแนวให้นักเรียนมาเรียนต่อ  ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง  ผลการดำเนินการจัดหาทุนโดยจัดทอดถวายผ้าป่า  คือได้รับเงินจากสภาตำบล เป็นจำนวนเงิน  ๒๑,๕๓๔  บาท  จากสภาตำบลหว้านคำ  เป็นจำนวนเงิน  ๒,๒๖๔.๗๕  บาท  จากประชาชนทั่วไป  เป็นจำนวนเงิน  ๑๕,๖๒๒  บาท  รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๓๙,๘๒๐.๗๕  บาท รับนักเรียนครั้งแรกได้ทั้งสิ้น  ๑๐๔ คน  ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนราษีไศล  มาช่วยสอนจำนวน  ๓  คน ลูกจ้างชั่วคราว  ๑  คน   ท่านเหล่านี้นับเป็นบุคคลที่สำคัญที่เป็นผู้นำบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน  ในการพัฒนางานด้านวิชาการ  พัฒนาอาคารสถานที่  พัฒนาด้านบุคลากรและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ทำให้โรงเรียนพัฒนาไปในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง

. ข้อมูลผู้บริหารปัจจุบัน
               ๑) ผู้อำนวยการสถานศึกษา   นายสมชาย  คำปลิว  วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา  บริหารการศึกษา  โทรศัพท์   ๐๙๑-๘๒๙๗๘๘๙   ดำรงตำแหน่ง
ที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  จนถึงปัจจุบัน
               ๒) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง)  จำนวน  ๑  คน
                    ๒.๑ นายวิรัตน์  นครราช  วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา  รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) ทั้ง ๔ ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายบริหารวิชาการ  ฝ่ายอำนวยการ  ฝ่ายบริการ  ฝ่ายกิจการนักเรียน