หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
          โรงเรียนหวายคำวิทยา จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้
 
ระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมง/ภาคเรียน*
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖
ภาษาไทย ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐
วิทยาศาสตร์ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ - - ๖๐
-   ฟิสิกส์ - - - ๑๒๐ ๑๔๐ ๑๒๐
  • เคมี
- - - ๑๐๐ ๑๒๐ ๑๐๐
  • ชีววิทยา
- - - ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๐
  • วิทยาศาสตร์กายภาพ
- - - - - -
สังคมศึกษา ๑๖๐ ๑๖๐ ๒๔๐ ๑๔๐ ๑๖๐ ๑๐๐
  • ประวัติศาสตร์
๔๐ ๔๐ ๔๐ - - ๘๐
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๖๐ ๑๔๐ ๑๒๐ ๖๐ ๔๐ ๖๐
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๐๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
รวมชั่วโมง ๑,๒๐๐ ๑,๒๒๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๒๐
จำนวนชั่วโมงที่จัดให้กับนักเรียน  เรียนทั้งปี   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เท่ากับ  ๑,๒๐๐ ชั่วโมง
                                                       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เท่ากับ  ๒,๔๘๐ ชั่วโมง
แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษได้แก่  วิทยาศาสตร์  และ  สังคมศึกษา
หมายเหตุ *การจัดโครงสร้างรายวิชา ให้ใช้รูปแบบตารางตามรูปแบบในโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา