คณะผู้บริหาร

นายสมชาย คำปลิว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิรัตน์ นครราช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา