คณะผู้บริหาร

นายสมชาย คำปลิว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรุณรัตน์ เนื่องไชยยศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา