ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๒๓  พฤศจิกายน ของปีการศึกษา 2561)
จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๔๖๑ ทั้งสิ้น ๒๙๘ คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม จำนวนเฉลี่ย
ชาย หญิง ต่อห้อง
ม.๑ 2 34 20 54 27
ม.๒ 2 28 33 61 31
ม.๓ 2 44 34 78 39
ม.๔ 1 11 20 31 31
ม.5 1 17 15 32 32
ม.๖ 2 20 22 42 21
รวม 10 154 144 298 30
รวมทั้งสิ้น 10 154 144 298