ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 30  มิถุนายน ของปีการศึกษา 2564)
จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั้งสิ้น 203 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม จำนวนเฉลี่ย
ชาย หญิง ต่อห้อง
ม.1 2 27 19 46 23
ม.2 2 23 22 45 23
ม.3 2 19 21 40 20
ม.4 1 15 7 22 22
ม.5 1 5 22 27 27
ม.6 1 8 15 23 23
รวม 9 97 106 203 23
รวมทั้งสิ้น 9 97 106 203