กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเอนก คำวัน
ครู

นางอรทัย เหล่าพิพัฒน์กุล
ครู

นายพงศ์ศักดิ์ วรสาร
ครู

นางศรีวิไล ศรีลาชัย
ครู

นางสาวสุกานดา นาห่อม
ครู

นางสาวอรวรรณ ผลอ้อ
ครูอัตราจ้าง