กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเอนก คำวัน
ครู

นางอรทัย เหล่าพิพัฒน์กุล
ครู

นายพงศ์ศักดิ์ วรสาร
ครู

นางสาวอรวรรณ ผลอ้อ
ครูอัตราจ้าง