พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา
 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD)
กลยุทธ์
 1. ส่งเสริมนักเรียนเป็นคนดี  เก่ง มีสุข
 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ
 3. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการจัดการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ
 6. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
          ๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน หลักสูตร เต็มตามศักยภาพแต่ละคน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นที่เชื่อถือของสังคม  พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
          ๒. เพื่อให้ครูและบุคลากรจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย
          ๓. เพื่อให้โรงเรียนจัดหาและสนับสนุนสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ
          ๔. เพื่อให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการประกันคุณภาพ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษา
          ๕. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระบบ
          ๖. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบ
         ๗. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา        
“ยิ้มง่าย  ไหว้สวย”
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“สถานศึกษาพอเพียง”