คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ โถทอง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี ศุภศร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชิต การุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร โพธิบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายแดน เครือแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินตนาภรณ์ โพธิบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสาร ไชยเสนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญถิร ศุภศร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครองชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย ลี้ลับ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางไสว จันทร์หอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรทัย เหล่าพิพัฒน์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรักษ์ จันทร์หอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธณนกิตติ์ โชติพันธ์คำแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย คำปลิว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ตัวแทนจาก : เลขานุการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรุณรัตน์ เนื่องไชยยศ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุกร
ตัวแทนจาก : รองผู้อำนาวยการ
เบอร์โทร :