วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
 
วิสัยทัศน์
“โรงเรียนหวายคำวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน มีคุณธรรมนำความรู้คู่เทคโนโลยี
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่แหล่งเรียนรู้บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน”
 
พันธกิจ
          ๑. พัฒนาผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน หลักสูตร เต็มตามศักยภาพแต่ละคน  ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นที่ศรัทธาของสังคม  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
          ๒. พัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและหลากหลาย
          ๓. จัดหาและสนับสนุนด้านสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในการจัดกาศึกษาอย่างเพียงพอ
          ๔. ส่งเสริมบรรยากาศให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษา
          ๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย