ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รูปแบบการส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยเทคนิค GI รายวิชาการถนอมอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพรรณ ชิดชม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2566,11:14  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงาน ร่วมกับการฝึกทักษะปฏิบัติ รายวิชาอาหารไทย 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพรรณ ชิดชม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2566,11:13  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย เหล่าพิพัฒน์กุล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2565,10:29  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model)
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย เหล่าพิพัฒน์กุล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2565,10:28  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)โรงเรียนหวายคำวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นายสมชาย คำปลิว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,09:11  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ แบบฐานกิจกรรม โรงเรียนหวายคำวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นายสมชาย คำปลิว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,09:05  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..